Założenia

Począwszy od pierwszych dni, członkowie – założyciele, a obecnie Zarząd i Komisja Rewizyjna kontynuują poprzednią, spontaniczną działalność, nawiązując do tradycji oraz podejmując nowe formy działania, których celem jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia, do których należy:

  • kontynuowanie stałej pracy nad rozwojem osobowości absolwentów w duchu Ewangelii i zgodnie z nauką Kościoła, oraz zachęcanie do dalszego kształcenia się,
  • utrzymywanie stałej więzi między absolwentami, pielęgnowanie ducha koleżeńskiej solidarności, utrzymywanie stałego kontaktu,
  • współdziałania i łączności z Kurią Metropolitalną i z Władzami Uczelni,
  • udzielanie wszelkiej dostępnej pomocy absolwentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.