Historia

Po skończonych studiach teologicznych grupa absolwentów pod przewodnictwem Szczepana Cofty, organizowała i zapraszała wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy oraz pogłębiania i wcielania w życie treści teologicznych. Zorganizowano rekolekcje:

•         w 1991 roku w Pniewach pod przewodnictwem ks.  Adama Przybeckiego na temat: Czy Kościołowi w Polsce potrzebny jest teolog świecki?

•         w 1993 roku w Pniewach, prowadził ks.Jan Stanisławski,

•         w 1994 roku w Pniewach, prowadził Brat Marek Durski i ks. Ignacy Rapior na temat: Nasze zaangażowanie w Kościele wg St. Świeżawskiego „Kościół wspólnotowy, służebny, otwarty”.

•         w 1995 i 1996 r. w Pniewach i Żabikowie ks. dr Piotr Ostański.

•         w 1997 w Żabikowie przedstawiał ks. dr Jan Glapiak i ks. dr Jacek Stępczak na temat:  „Echa VI pielgrzymki Ojca świętego do ojczyzny „.

•         W 1999 r. W Rościnnie, ks. dr Jacek Hadryś na temat:  „Jak iść z Maryją w III Tysiąclecie”. Na te rekolekcje przyjechał ks. dr Paweł Wygralak, który wraz z grupą zapaleńców od 1997 r. organizował semestralne wykłady dla absolwentów, które zostały spisane i wydane w formie broszurki

Myśl o ujęciu dotychczasowych, raczej mających charakter towarzyski, kontaktów, w oficjalne ramy organizacyjne jako Stowarzyszenia Absolwentów, został zaakceptowany wśród uczestników rekolekcji w Rościnnie w 1999 r. Zajęcie się stroną prawną powierzono absolwentowi Papieskiego Wydziału Teologicznego – radcy prawnemu Adamowi Mazurkowi.

17 listopada 1999 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia, na którym przedłożony został projekt statutu Stowarzyszenia i wybrano Komitet Organizacyjny w składzie:Irmina Szukała, Maria Kubicka, Adam Mazurek. W zebraniu założycielskim wzięły udział 23 osoby. Były to:Stefan Abt, MałgorzataAugustyniak, EwaChrzanowska, CecyliaDota, MariaGładysiak, GrażynaGrodź, ZenonHak, TeresaHełka, HalinaKaczor, MariaKubicka, DorotaLangwińska, MirosławaMarcinkowska, AdamMazurek, DariuszMieńko, LucynaMikołajewska – Hak, BarbaraNieboj, BarbaraRybska, MariaStephan, IrminaSzukała, AdelaSzymczak, MarzenaWalczak, JanWolszczak, MariaŻwawiak.

Osobom tym Statut Stowarzyszenia przyznał dożywotnie tytuły Członków Założycieli Stowarzyszenia.

Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia złożono w Sądzie Okręgowym w Poznaniu 30 listopada 1999 r..Nie czekając na dopełnienie formalności, założyciele niezwłocznie podjęli się zorganizowania obchodów 25 rocznicy powołania Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, która przypadała, właśnie w 1999 r. Przy życzliwej pomocy Władz Wydziału zorganizowane zostały uroczyste obchody ćwierćwiecza Papieskiego Wydziału Teologicznego.

25-LECIE PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Ilość gości i osób, które przyjmując zaproszenie przybyły 12 grudnia 1999 r. na obchody rozpoczęte uroczystą Mszą Św. w Bazylice Archikatedralnej, a później na spotkanie opłatkowo – wspominkowe – przerosła najśmielsze oczekiwania.

Głównym punktem obchodów była odprawiona w Katedrze Poznańskiej dziękczynna Msza św., którą w koncelebrze sprawowało wielu Księży Profesorów z PWT w Poznaniu. Homilię wygłosił dziekan Wydziału Teologicznego UAM -ks. prof. dr hab. Tomasz Węcławski.

Program muzyczny przed Mszą Św. obejmował następujące utwory:J.S.Bach: „Wir glauben aFemen Gott”, Giuseppe Tartini largo, J.S. Bach: „Nun komm, der Heiden Heiland”, Bach – Gunod: „Ave Maria”, Siegfried Karg – Ellert: „Marche vom Falle nun Danken alles Gott”, a wykonawcami byli: Emilia Gościewska – skrzypce,  Atur Krawczak – trąbka,       Krzysztof Wilkus – organy.

Po Mszy św., w auli Wydziału Teologicznego odbyło się spotkanie opłatkowe. Podczas niego wszyscy obecni zostali poinformowani o pozostającym jeszcze o in statu nascendi Stowarzyszeniu, jego celach statutowych i zasadach działania.

DZIAŁALNOŚĆ

Począwszy od pierwszych dni, członkowie – założyciele, a obecnie Zarząd i Komisja Rewizyjna kontynuują poprzednią, spontaniczną działalność, nawiązując do tradycji oraz podejmując nowe formy działania, których celem jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia, do których należy:

  1. kontynuowanie stałej pracy nad rozwojem osobowości absolwentów w duchu Ewangelii i zgodnie z nauką Kościoła, oraz zachęcanie do dalszego kształcenia się,
  2. utrzymywanie stałej więzi między absolwentami, pielęgnowanie ducha koleżeńskiej solidarności,
  3. utrzymywanie stałego kontaktu, współdziałania i łączności z Kurią Metropolitalną i z Władzami Uczelni,
  4. udzielanie wszelkiej dostępnej pomocy absolwentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

– WYKŁADY

Podstawową formą kontynuacji samokształcenia się absolwentów, a zarazem utrzymywania więzi z Uczelnią są organizowane przez Stowarzyszenie wkłady. Wstęp na wykłady jest wolny. Wykłady są poprzedzone każdorazowo Mszą Św., odbywającą się obecnie w kaplicy Wydziału (w budynku A). Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna, czasami przybiera kształt cyklu tematycznego w danym roku akademickim lub wykładów okolicznościowych.

Po wykładach istnieje okazja do spotkań absolwentów, wymiany uwag i poglądów opracy Stowarzyszenia, zgłoszenia własnych wniosków i inicjatyw.

–  Wykłady do roku akademickiego 2002/2003

W tym cyklu biblijnym odbyły się wykłady:    7

–          Zwierzęta w Biblii – doc. Michał Kupczyk, 22 lutego 2003

–          Potrawy w Biblii – dr A. Katulska, 22 marca 2003

Z tematyki pozabiblijnej wygłoszono dotychczas wykłady:

–          Duchowość błogosławieństw Ewangelicznych jako odpowiedź człowieka na postawę Chrystusa – ks. prof. dr Hab. Henryk Wejman,

–          Całun Turyński – prof. dr hab. Władysław Fenrych,

–          Religijne tropy w literaturze – prof. dr hab. Bożena Chrząstowska,

–          Duchowość miłosierdzia jako fundament odnowy życia rodzinnego i społecznego – ks. prof. dr Hab. Henryk Wejman,

–          Droga „siedmiu słów” – ks. prof. dr hab. Adam Przybecki,

–          Eucharystia w „Dzienniczku” s. Faustyny – ks. dr Marian Antoniewicz,

–  Wykłady w roku akademickiego 2003/2004

–          Imię jako zagadnienie w teologii i filozofii. „Czymże jest imię? To, co zwiemy różą słodko pachniałoby pod każdym innym imieniem”(W. Szekspir)

–  mgr Małgorzata Wiertlewska, 22 październik 2003 r.

–          „A uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19) – akcenty rybackie w Nowym Testamencie

– mgr Adam Mazurek, 28 luty 2004 r.

–          Relacje ekumeniczne z prawosławiem

– ks. dr Jerzy Stranz, 27 marzec 2004 r.

–          Św. Ambrożego inwektywy i pogróżki wobec przeciwników

– mgr Anna Strzelecka, 24 kwiecień 2004 r.

–          Posługa pasterska Ojców Kościoła

– ks. dr Paweł Wygralak, 22 maj 2004 r.

W roku  akademickim  2003/2004  Zarząd  Stowarzyszenia  zainicjowałszersze, niż dotychczas korzystanie w tematyce wykładowej z dorobku intelektualnegoabsolwentów Wydziału. Ma to na celu uaktywnienie naszych Koleżanek i Kolegów wprezentowaniu własnej myśli, oswojenie  ich z wystąpieniami przed audytorium,przygotowanie do wystąpień publicznych.

– REKOLEKCJE

Jako stały punkt działalności Stowarzyszenia zakorzeniły się jesienne, trzydniowe (piątek wieczór, sobota i niedziela do popołudnia) rekolekcje, które odbywają się na przełomie września i października.

29.09-1.10 2000 w Pokrzywnie – „Moralne aspekty przebaczenia”.

Wykładowcy: ks. Wygralak, ks. mgr Eugeniusz Guździoł, 
o. dr Jacek Soiński, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, ks. dr A. Sikora

Absolwenci, po zakończeniu studiów trafiają do różnych środowisk i podejmują różne zadania związane z realizowaniem swoich powołań. Mając to na uwadze Stowarzyszenie w działalności rekolekcyjnej wskazuje raczej ogólny kierunek i możliwe drogi, niż jedną drogę. Długofalową ideą programową jest zaprezentowanie absolwentom różnych rodzajów duchowości istniejących w różnych wspólnotach zakonnych. Dotychczas zaprezentowano:

–          w roku 2002 – duchowość karmelitańską – O. Wojciech Ciak OCD

–          w roku 2003 – duchowość filipińską – ks. dr Adam Adamski COr.

–          w roku 2004 – duchowość benedyktyńska – o. Leon Knabit (OSB), (rekolekcje odbędą się w dniach 24-26.09.2004 r.)

Aktualnie miejscem odbywania rekolekcji jest Pniewskie Centrum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (Urszulanki Szare) przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach. Warunki tam panujące dotychczasowi uczestnicy uznali za bardzo dobre, a fakt niewielkiego oddalenia od Poznania – pomaga absolwentom oderwać się od napięć codzienności, sprzyja głębszemu wejrzeniu w siebie i zbliżeniu do Boga.

Podczas rekolekcji, w  piątkowy wieczór organizowane jest spotkanie z władzami Wydziału. Jest to okazja do zapoznania się z bieżącą działalnością Wydziału i jej planami, a także okazja do zadawania pytań i dyskusji.

Rekolekcje stwarzają możliwość integracji absolwentów z różnych roczników. Mogą wziąć w nich udział także członkowie rodzin absolwentów i osoby zaproszone, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.Rekolekcje są odpłatne.

Udział w rekolekcjach Stowarzyszenia jest uznawany przez Wydział Katechetyczny Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu jako obowiązkowe ćwiczenia duchowe

 SPOTKANIA OPŁATKOWE

Spotkania opłatkowe kultywowane są od roku 1999 r. Od 1984 roku mury Papieskiego WydziałuTeologicznego, a następnie Wydziału Teologicznego UAM opuściło bardzo wielu absolwentów, jednak bezpośrednie dotarcie do każdego z nich z zaproszeniem na coroczne spotkanie opłatkowe poprzedzone Mszą św. jest fizycznie niemożliwe z dwóch powodów: wielu zmieniło adresy, a wysłanie takiej ilości zaproszeń do pozostałych przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia. Dlatego prosimy o śledzenie tej strony internetowej, gdzie będą zapowiedzi spotkań i przekazywanie ich swoim koleżankom i kolegom ze studiów na PWT.

                    – Spotkanie opłatkowe 4 stycznia 2004 r.

                    W dniu 4 stycznia 2004 r. , o godz. 14:00, spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną przez: ks. prof. dr hab. Jana Kantego Pytla, ks. prof. dr hab. Bogdana Częsza, ks. prof. dr. Bogdana Poniżego w intencjizmarłych dziekanów, wykładowców, absolwentów i studentów PWT i Wydziału Teologicznego UAM w kaplicyWydziału Teologicznego (przekazanej Wydziałowi wraz z gmachem, przez Arcybiskupie Seminarium Duchowne). Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnili: Chór Akademicki UAM po dyrekcją Jacka Lehmana, Maria Stephan – organy.

                    Następnie w auli miała miejsce część oficjalna, z przemówieniem okolicznościowym i uroczystością przyznania tytułów Honorowego Członka Stowarzyszenia byłym dziekanom Wydziału: ks. prof. dr Janowi Kantemu Pytlowi, ks. prof. dr Bogdanowi Częszowi, ks. prof. dr hab. Tomaszowi Węcławskiemu i obecnemu dziekanowi Wydziału Teologicznego – ks. prof. dr hab. Pawłowi Bortkiewiczowi oraz Rektorowi ASD, inicjatorowi utworzenia Stowarzyszenia -ks. dr Pawłowi Wygralakowi. Zmarłych dziekanów Papieskiego Wydziału Teologicznego wspomniał obecny dziekan -ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz. Następnie złożono sobie życzenia świąteczne i dzielono się opłatkiem.

GALERIA ZDJĘĆ

– RAJDY I PIELGRZYMKI

·        Rajd Pierwszomajowy do Kicina-Dziewicza Górka-Owińska 28.04.2001

Program

9.40 wyjazd autobusem liniowym z Ronda Śródka

10.15 – Msza św. w Kicinie

Rajd przez Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

15.00 śpiewy i zabawy, ciasto i kawa

16.45 – powrót do Poznania

·        Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie 5 czerwiec 2004 r. (sobota)

Ciąg dalszy nastąpi…