Statut

STATUT

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 
Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego 
Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Katolickie Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i niniejszego statutu.

 

§ 2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 4

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie używa znaków, odznak i pieczęci, których wzory i zasady stosowania określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie jest samorządnym i samofinansującym się ruchem społecznym.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 7

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kontynuowanie stałej pracy nad rozwojem osobowości absolwentów w duchu Ewangelii i zgodnie z nauką Kościoła, oraz zachęcanie do dalszego kształcenia się,

 2. utrzymywanie stałej więzi między absolwentami, pielęgnowanie ducha koleżeńskiej solidarności,

 3. utrzymywanie stałego kontaktu, współdziałania i łączności z Kurią Metropolitalną i z Władzami Uczelni,

 4. udzielanie wszelkiej dostępnej pomocy absolwentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Stwarzanie okoliczności do bezpośredniego wzajemnego kontaktu absolwentów przez organizowanie dla nich rekolekcji, pielgrzymek, dni skupienia, wykładów okolicznościowych, seminariów, spotkań, odczytów, dyskusji, konferencji i wspólnych wyjazdów,

 2. Prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie książek, skryptów, publikacji prasowych, oraz innych form audio- i audiowizualnych, a także oddziaływanie za pomocą innych środków masowego przekazu,

 3. Umożliwianie członkom Stowarzyszenia upowszechniania zdobytej przez nich wiedzy przy pomocy mediów, o których mowa w ust. 2,

 4. Wszechstronne wspieranie wszelkich innych inicjatyw członków Stowarzyszenia, które są zgodne z jego celami.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków założycieli,

 2. Członków zwyczajnych,

 3. Członków wspierających,

 4. Członków honorowych.

 

§ 12

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być absolwent lub były student Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu lub Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadający zaliczony przynajmniej ostatni rok studiów, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.

 2. Członkiem założycielem jest wyłącznie absolwent uczestniczący w Założycielskim Walnym Zebraniu Absolwentów. Tytuł Członka – Założyciela jest honorowy i dożywotni. Członkom – założycielom przysługuje pierwszeństwo przy korzystaniu z wszystkich praw członkowskich.

 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, po opłaceniu składki członkowskiej. Wzór deklaracji określa Zarząd. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 7. Członkiem honorowym może być cudzoziemiec ze stałym lub bez stałego zamieszkania w Polsce.

 

§ 13

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze)

 • uczestniczenia we wszystkich pielgrzymkach, rekolekcjach, dniach skupienia, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i wszelkich innych formach działalności organizowanych przez Stowarzyszenie,

 • zgłaszania opinii, wniosków postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

 • przedkładania do publikacji w mediach swoich materiałów i opracowań,

 • korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, noszenia odznaki organizacyjnej,

 • zaskarżania do Walnego Zebrania Absolwentów uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 • regularnego opłacania składek członkowskich,

 • aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 14

 

 1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 13.

 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 15

 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi. Osoba składająca rezygnację z członkostwa zobowiązana jest uregulować zaległe składki członkowskie i wywiązać się z przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

 3. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 24 miesiące, albo w następstwie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia członka praw publicznych, lub wskutek wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za czyn uznany za niegodny członka Stowarzyszenia.

 4. Pozbawienie członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Absolwentów.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

 

§ 16

 

1. Władzami Stowarzyszenia są

 • Walne Zebranie Absolwentów,

 • Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wynosi 4 lata. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów obecnych na Zebraniu.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń ilością kadencji.

 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia (quorum). Jeżeli Walne Zebranie Absolwentów odbywa się w drugim terminie, jego uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych.

 4. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być z ważnych powodów odwołani przed upływem kadencji.

 5. W przypadku rezygnacji z funkcji lub wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz zostanie uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów do tych władz w ostatnich wyborach wg kolejności głosów uzyskanych przez kandydatów. Liczba dokooptowanych w taki sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków danej władzy Stowarzyszenia.

 6. W razie rezygnacji lub ustania członkostwa prezesa Zarządu Stowarzyszenia funkcję prezesa obejmie i sprawuje do końca kadencji najstarszy z wiceprezesów Zarządu.

 

 

§ 18

Walne Zebranie Absolwentów

 

 1. Walne Zebranie Absolwentów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Absolwentów biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście,

3. 0 miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Absolwentów.

4. Uchwały Walnego Zebrania Absolwentów zapadają przy obecności:

 • W pierwszym terminie – co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania.

 • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu w 15 minut po upływie pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Jednakże uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia albo odwołania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymagają zawsze udziału w zebraniu quorum określonego w § 17, pkt. 3, zdanie pierwsze.

 

§ 19

 

 

1. Walne Zebranie Absolwentów może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd raz w roku nie później niż do końca marca każdego roku. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zebrania powinny być sprawy określone w § 20 pkt. 1. 3. 5.

3. Walne Zebranie Absolwentów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Zebranie Absolwentów zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowane żądanie, co najmniej 20% członków zwyczajnych.

5. W przypadkach określonych w ust. 4, pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Absolwentów winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Absolwentów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Absolwentów należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie statutu i jego zmian,

 3. zatwierdzenie albo odrzucenie budżetu Stowarzyszenia,

 4. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 8. rozpatrywanie wniosków w sprawach członkowskich i odwołań od uchwał Zarządu,

 9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

 12. ustalenie wysokości i sposobu uiszczania składki członkowskiej,

 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd

 

§ 21

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Absolwentów, oraz reprezentuje Stowarzyszenie.

 2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym z: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

 4. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi prezes zarządu.

 5. Zarząd uchwala regulamin swojego działania.

 

§ 22

 

 1. Do zakresu działania zarządu należy:

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia,

 2. opracowanie projektów budżetu Stowarzyszenia i kierunków działalności Stowarzyszenia,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia,

 5. zwoływanie Walnego Zebrania Absolwentów,

 6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich – przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

 7. prowadzenie dokumentacji członkowskich,

 8. wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 9. składanie sprawozdań z działalności zarządu na Walnym Zebraniu Absolwentów.

 

§ 23

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności

przynajmniej trzech aktualnie urzędujących członków Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują ze swego grona wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.

 4. Przewodniczący Komisji zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji.

 5. Komisja działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

 

 

§ 25

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarki finansowej, stanu majątku Stowarzyszenia oraz realizacji uchwał Walnego Zebrania Absolwentów,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. składanie na Walnym Zebraniu Absolwentów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia, oraz projektów zmian do budżetu,

 4. składanie sprawozdania z działalności Komisji na Walnym Zebraniu Absolwentów,

 5. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zmian do projektu budżetu.

 

§ 26

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Komisja ma prawo żądać od zarządu wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach objętych prowadzoną kontrolą oraz ma prawo wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.

 3. Komisja ma prawo żądać zwołania nadzwyczajnego zebrania członków Stowarzyszenia a także prawo żądania zwołania zebrania zarządu, oraz prawo wnoszenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego zebrania członków albo posiedzenia Zarządu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

 

§ 27

 

 

W przypadkach określonych w § 26, pkt.3 Walne Zebranie Absolwentów powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 28

 

Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości, fundusze pieniężne i inne prawa majątkowe.

 

§ 29

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich i innych świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia,

 2. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

 3. dotacji,

 4. darowizn, zapisów i spadków,

 5. dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 30

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa albo wiceprezesa Zarządu oraz kontrasygnata skarbnika w przypadku zaciągania zobowiązań finansowych powyżej 2.000 zł.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 

 1. Uchwalenie zmiany Statutu oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu się Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Absolwentów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania.

 2. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Absolwentów, wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Absolwentów. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. należy załączyć projekt stosownych uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Absolwentów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i dokonuje wyboru likwidatora.

 4. W sprawach dotyczących rozwiązania, likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

 

§ 32

 

 1. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia, Komitet Organizacyjny zwołuje pierwsze Walne Zebranie Absolwentów Stowarzyszenia, wyznaczając termin jego odbycia się w czasie nie dłuższym, jak 30 dni od daty uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.

 2. Pierwsze Walne Zebranie Absolwentów dokonuje spośród grona założycieli wyboru pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej.

 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonują podziału funkcji między swoich członków.

 4. Do czasu wyboru pierwszych władz funkcję Zarządu sprawuje Komitet Organizacyjny.