Członkowie

Członkowie

 

Zgodnie ze Statutem, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być absolwent lub były student Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu lub Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadający zaliczony przynajmniej ostatni rok studiów, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi
Deklaracja członkowska
Członkowie honorowi

  • ks. dr Adam Adamski
  • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
  • ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz
  • ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży
  • ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel
  • ks. prof. dr hab. Marian Wolniewicz
  • ks. dr Paweł Wygralak

Deklaracja członkowska

 

Stowarzyszenie Absolwentów

Papieskiego Wydziału Teologicznego

i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieżowa 2/4 61-111 Poznań

…………………………………………………………

                        miejscowość i data

Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia

Po zapoznaniu się ze statutem Stowarzyszenia proszę o przyjęcie mnie w poczet jego członków.

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….

miejscowość i data urodzenia:…………………………………………………………….

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………

telefon domowy:……………………………komórkowy:………………………………….

e-mail:……………………………………………………………………………………………..

Studiowałem w latach………………………………………………………………………..

Niniejszym deklaruję składkę członkowską roczną w wysokości 30 zł.

W przypadku zalegania ze składką wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami upomnienia (równowartość opłaty pocztowej).

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w sposób zgodny z jego potrzebami i celami.

……………………………………….

własnoręczny podpis

Decyzja Zarządu

Przyjęto w poczet członków dnia…………………………20….r.

Za Zarząd

  ……………………………….

              podpis